Contest

No video has been submitted for the contest. Be first!

1. ORGANIZATOR ŞI OBIECTIVE

Competiția Dracula Digital este organizată în cadrul evenimentului Dracula Film Festival, Ediția a X-a organizat la Brașov (sau online dacă din condiții care nu depind de organizatori proiecția filmelor nu poate avea loc în prezența publicului) de către Asociația Culturală FANZIN. Dracula Digital are scopul de a promova educaţia cinematografică în rândul tinerilor, de a le oferi tinerilor din toată ţara șansa de a se apropia de lumea filmului, şi de a descoperi şi cultiva noi talente în cinematografia din România. Acest atelier se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 29 ani, din toată ţara, pasionaţi de film și fotografie.

2. PERIOADA ORGANIZĂRII COMPETIȚIEI ŞI DATE LIMITĂ

Competiția Dracula Digital se va desfăşura la Brașov în perioada 1 iulie – 16 octombrie 2022.
Înscrierile se fac în perioada 1 iulie – 15 septembrie 2022 pe site-ul www.draculadigital.ro
Votarea filmelor înscrise se face în perioada 16 – 30 septembrie pe site-ul www.draculadigital.ro
Competiția finală Dracula Digital are loc în perioada 12 – 16 octombrie 2022.

3. REGULI DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIŢIE

Competiția Dracula Digital este destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani.

Pentru a participa la Competiția Dracula Digital:

 • filmul trebuie să fie filmat cu telefonul mobil;
 • filmul trebuie să aibă o durată între 1 și 3 minute;
 • trebuie să fie un film horror, SF, supranatural, thriller sau fantastic;
 • filmul trebuie postat pe www.youtube.comwww.vimeo.com, iar link-ul trebuie postat pe www.draculadigital.ro;
 • trebuie sa fii de acord și să accepți regulamentul Competiției Dracula Digital 2022.
 • trebuie să ai o vârstă cuprinsă între 16 și 29 ani.

Nu există taxă de înscriere în competiţia Dracula Digital. Festivalul NU plătește drepturi de proiecție pentru filmele înscrise în secțiunea competitivă Dracula Digital.

Data limită de primire a formularelor de înscriere în competiție este 15 septembrie 2022. Sunt luate în calcul doar înscrierile efectuate pe site-ul www.draculadigital.ro

4. ETAPA 1: SELECŢIA

Un juriu de specialitate va selecta 5 filme care intră în finală.

De asemenea, filmul care la data de 30 septembrie 2022, ora 23:59, înregistrează cele mai multe voturi din partea publicului filmul intră automat în finală.

În perioada 16 septembrie – 30 septembrie 2022, pot fi votate filmele înscrise în competiție. Votarea se face exclusiv pe www.draculadigital.ro.

Cele 6 echipe finaliste vor fi anunțate pe site-ul www.draculadigital.ro pe data de 3 octombrie 2022.

Reprezentații celor 6 filme selectate pentru finală (5 de către juriu și unul de către public prin vot direct) vor intra in etapa a 2-a a competitiei ce va avea loc în perioada festivalului Dracula Film Festival organizat în perioada 12– 16 octombrie 2022. Din partea fiecarui film, vor participa 3 persoane.

5. ETAPA 2: COMPETIȚIA

Modul de desfășurare a competiției

Pe durata Dracula Film Festival (12 – 16 octombrie 2022) cele 6 echipe selectate vor realiza câte un film horror, SF, supranatural, thriller sau fantastic. Filmul va fi filmat cu telefoul mobil cu o temă aleasă de juriu (utilizant 3 cuvinte cheie alese de juriu) și va avea 3 minute. Cele 6 echipe vor filma în orașul de domiciliul și filme vor fi proiectate exclusiv online pe www.draculadigital.ro. Câștigătorul va fi ales prin votul juriului.

Workshop

În perioada 12 – 16 octombrie, cele 6 echipe selectate vor participa la un workshop online. Acesta va fi accesibil și publicului larg, pe baza de inscrieri in prealabil. Programul și tema workshop-urilor va fi anunțată până la data de 10 octombrie 2022.

6. ÎNREGISTRARE AUDIO-VIDEO

Prin participarea la competiție, concurenții sunt de acord ca filmele realizate în cadrul competiției să fie înregistrate audio și video de către organizatori sau de către persoanele desemnate de către organizator în acest scop. Persoanele care apar în înregistrările realizate nu pot avea nicio pretenție față de organizatori, producători sau utilizatori.

7. REMIUL ACORDAT

Premiul acordat de către organizator câștigătorului este de 500 EURO.

Premiul este impozabil conform legislaţiei în vigoare.

8. OBLIGAŢIILE CONCURENŢILOR

 • Să respecte clauzele regulamentului festivalului;
 • Să participe la competiție, dacă au trecut de etapa de selecţie;
 • Să dețină toate drepturile de autor, incluzând aici drepturile de înscriere și de proiecție a filmelor cât și drepturile de autor ce revin actorilor sau coloanei muzicale.

9. OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI

 • Organizează şi pune la dispoziţie sala de proiecție necesară desfăşurării competiției;
 • Asigură buna desfăşurare a selecţiei şi imparţialitatea acesteia;
 • Acordă „Diplome de participare” pentru toţi concurenţii care intră în competiție;
 • Organizatorii festivalului asigură premii în valoare totala de 500 EURO. Premiile sunt impozabile conform legislaţiei în vigoare.

10. SITUAŢII NEPREVĂZUTE

Toate candidaturile înscrise trebuie să respecte regulile enunţate mai sus. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a rezolva orice situaţii excepţionale.

11. JURISDICŢIE

Participarea la Competiția Dracula Digital implică acceptarea regulilor enunţate mai sus. În cazul unor litigii, ele vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia română. Organizatorul festivalului, Asociaţia Culturala FANZIN, îşi rezervă dreptul de a invoca forţa majoră aşa cum este ea definită în legislaţia română.

12.ACCEPTAREA TERMENILOR

Pentru promovarea festivalului, concurenţii autorizează folosirea de către organizatori a informaţiilor şi imaginilor trimise în scopul realizării catalogului festivalului dar și punerea la dispoziţia presei a acestor imagini / materiale video si alte informaţii pentru difuzarea unor emisiuni TV dedicate Festivalului (fără pretenţii financiare).

Festivalul este deschis pentru public. Un număr important de ziariști acreditați din presa scrisă și audio-video precum și distribuitori fiind invitați la manifestare.

Este interzisă înscrierea filmelor pentru care participanții la competiție nu dețin drepturile de autor sau nu au acordul autorului pentru a utiliza respectivele materiale.

Concurentul este singurul responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participîrii cu filmele la această competiție.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare filmele pe care le consideră obscene, provocatoare sau care încalcă în vreun fel Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Compețitiei.

Participarea la Festival implică respectarea necondiționată a tuturor prevederilor regulamentului.

1. Organizer and objectives

Dracula Digital Competition is organized within Dracula Film Festival, 10th edition organized by the FANZIN Cultural Association in Brasov or online if, sanitary conditions do not allow the screening of films cannot in the presence of the public. The purpose of Dracula Digital is to promote film education among young people, to give young people across the world the chance to get closer to the film industry, and to discover and cultivate new talents in cinematography. This competition is open to young film and photography enthusiasts aged between 16 and 29.

2. Timeline of the competition and deadlines

Dracula Digital Competition will take place in Braşov from July 1tth to October 16th, 2022.

Entries are open from July 1st to September 15th, 2022 on www.draculadigital.ro

Voting of the short films subscribed in the competition will take place from September 16th - 30th on www.draculadigital.ro

Dracula Digital final competition takes place from October 12th to Octomber 16th, 2022.

3. Entry competition rules

Dracula Digital Competition is open to  young people between the ages of 16 and 29.

In order to enter the submit a short film Dracula Digital Competition:

 • the short film must be filmed with a mobile phone
 • the short film should have a running time from 1 to 3 minutes
 • It has to be a horror, SF, supernatural, thriller or fantastic film
 • the film must be posted on www.youtube.com, www.vimeo.com and the link should be posted on www.draculadigital.ro
 • You must agree and accept the rules and regulations of the Dracula Digital 2022 Competition
 • You must be between aged between 16 and 29.

Registration to Dracula Digital competition is FREE. The festival DOES NOT pay screening rights for the films submitted in the competitive section - Dracula Digital.

The deadline for the receiption of the application forms is September 15th, 2022. Only entries made through the website www.draculadigital.ro will be taken into consideration.

4. Step 1: Selection

A jury of professionals will select 5 films to enter the final step of the competition.

Also, the film with the most votes from the audience on September 30th, 2022, 23:59, will automatically enters the final competition.

Films submitted in the competition can be voted from September 16th to September 30th, 2022. Votes are registered exclusively on www.draculadigital.ro. Multiple voting is frowned upon and it won’t be taken into consideration.

The 6 finalist teams will be announced on the website www.draculadigital.ro on October 3rd, 2022.

Representatives of the 6 films selected for the final step of the competition (5  films selected by the jury and one by the public by direct voting) will be invited to participate in the second stage of the competition which will take place during Dracula Film Festival from October 12-16th, 2022. For each film, a maximum of 3 people will participate.

5. Step 2: Competition

The selected will produce a 3 minute short film (horror, SF, supernatural, thriller, fantastic) from October 12th to October 16th, 2022. The film will be filmed on a theme and based on 3 key words chosen by the jury.

The films will be screened online on www.draculadigital.ro and the winner will be elected by the jury.

Workshops & Masterclass

From October 12th to October 16th, the 6 teams will participate to a dedicated workshop and masterclasses. These workshops will also be open to the general public, base on previous registration. The program and theme of the workshops will be announced by October 10th, 2022.

6. Audio-video recording

By participating in the competition, competitors agree that the films produces within the competition will recorded audio and video by the organizers or by the persons designated by the organizer for this purpose. Individuals who appear on the recordings can not have any claim against the organizers, producers or users.

7. Award

The prize awarded by the organizer to the winner is 500 euro. Prize is taxable under current law.

8. Competitors obligations

 • Comply with the rules and regulations of the competition.
 • To participate in the competition if they have passed the selection.
 • To own all copyrights, including the rights to submit and screen the film, as well as the copyrights of the actors or soundtrack.

9. Organizer obligations

 • Organizes and offers the screening room necessary for the competition.
 • Ensures professional and impartial selection.
 • Offers "Participation Diplomas" for all competitors who reach the final stage of the competition
 • Organizers offer an award totaling 500 euro. Prize is taxable under current law.

10. Unforeseen circumstances

All applications must comply with the rules and regulations outlined above. The organizer reserves the right to resolve any exceptional circumstances the way he feels suited.

11. Jurisdiction

Participating in Dracula Digital Competition implies the acceptance of the rules and regulations listed above. In case of litigation, these situation will be settled in accordance with Romanian law. The festival organizer, FANZIN Cultural Association, reserves the right to invoke force as defined by Romanian law.

12. Terms agreement

In order to promote the festival, competitors allow the organizer to use the information and images sent for the purpose of creating the festival catalog. The organizar is allowed to make available the press images, video content and other information for broadcasting TV shows dedicated to the festival.

The festival is open to the public. A large number of accredited journalists will be invited to the event.

It is forbidden to register films for which the competition participants do not own the copyright or don’t have the author's consent to use the material.

Competitors are solely responsible for any direct or indirect consequences that may arise as a result of participating in the competition.

The Organizer reserves the right to exclude form the competition films he considers obscene, provocative, or in any way violates the Copyright Act or any other Romanian law in force at the date of the Competition.

Participation in the Festival implies the unconditional compliance of all the provisions of the present regulations.